Menu
#YearInClarion / Vastuullisuus

Kuinka valita vastuullinen hotelli?

Kaupallinen yhteistyö: Clarion Hotel

Tämä vastuullinen hotelli -postaus on kirjoitettu alun perin maaliskuun alussa ennen kuin koronakriisi lamaannutti koko matkailualan. Sanomattakin siis selvää, että tuon jälkeen vastuullisuusnäkökulmaan on tullut yksi merkittävä lisäys matkailupalveluiden tarjoajille  – kuinka ottaa tämä globaali pandemia huomioon ja taata matkailijoille turvallinen kokemus. Toki vastuu tässä on merkittävästi myös matkailijalla itsellään. Postauksen loppuun olen lisännyt muutaman vastuullisuusnäkökohdan koronan osalta, mutta matkailijan tulee aina ottaa huomioon ainakin ulkoministeriön matkustusohjeet sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet turvalliseen matkailuun kotimaassa.

Vastuullinen matkailu on mielletty varsinkin ilmastokriisin alla pelkästään lentämiseen ja erityisesti sen välttämiseen. Vastuullinen ja kestävä matkailu on kuitenkin paljon muuta kuin pelkkää lentämistä. Matkalla ollessa majoituksella on suuri rooli siihen, millainen vaikutus matkailijalla lopulta onkaan, on kyseessä sitten ympäristölliset, sosiaaliset tai taloudelliset vaikutukset. On reissussa sitten Suomessa tai ulkomailla, on majoitusta valitessa hyvä selvittää, kuinka vastuullisesti majapaikka toimii.

YK:n matkailujärjestö UNWTO:n mukaan kestävää matkailua on matkailu, joka huomioi sen nykyiset sekä tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset niin matkailijoiden, matkailuyritysten, matkakohteiden, ympäristön ja paikallisväestön tarpeiden osalta.

 • Ympäristöllinen kestävyys ja vastuullisuus on sitä, ettei matkailija tai matkailuyritys omalla toiminnallaan vahingoita ja huononna ympäristön olosuhteita, vaan päinvastoin pyrkii edistämään luonnonsuojelua. Esimerkiksi tämä voi tarkoittaa jätteiden synnyn minimointia ja energiankäytön vähentämistä.
 • Sosiaalisella kestävyydellä ja vastuullisuudella viitataan muun muassa siihen, että matkailijoiden ja kohdeyhteisön suhde perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen. Varsinkin kehittyvissä matkailumaissa tärkeää on kulttuuriperinnön suojeleminen. Matkailualan toimijan osalta lisäksi sosiaalista vastuuta on mm. hyvinvoinnin, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistäminen on kyseessä sitten työntekijät, asiakkaat tai paikalliset yhteisöt.
 • Taloudellisella kestävyydellä ja vastuullisuudella tarkoitetaan usein sitä, että matkakohteen yhteisö hyötyy matkailuliiketoiminnasta taloudellisesti. Tämä korostuu erityisesti kehittyvissä maissa, joissa matkailuelinkeino voi olla suuri suora tulonlähde paikallisille.

Matkailualan toimijoiden vastuullisuuden toteutuskeinot voivat olla erilaisia eri maissa ja tähän vaikuttaa huomattavasti myös yrityksen kokoluokka. Siinä missä esimerkiksi Pohjoismaissa toimiva hotelliketju voi ottaa kattavasti omassa toiminnassaan huomioon niin ympäristöllisen, sosiaalisen kuin taloudellisen vastuun, voi kehittyvässä maassa toimivalle pienelle perheomisteiselle majapaikalle olla ensisijaisesti tärkeää saada oma perhe työllistettyä sekä vasta sen jälkeen resursseja voidaan käyttää ympäristövastuusta huolehtimiseen.

Vastuullinen hotelli – vinkit valintaan

Mihin matkailijan sitten kannattaa kiinnittää huomiota, jotta valitsisi mahdollisimman vastuullisesti toimivan matkailupalvelujen tarjoajan? Tässä 5 vinkkiä valinnan tueksi erityisesti hotellien osalta:

1. Tutustu yrityksen internet-sivuihin ja viestintään

Vastuullisesti toimiva yritys myös viestii vastuullisuudestaan avoimesti ja läpinäkyvästi. Usein tämä näkyy ulospäin erilaisina vastuullisuuteen liittyvinä tavoitteina, mihin yritys haluaa toiminnassaan sitoutua. Onko yritys esimerkiksi asettanut itselleen tavoitteita ilmastonmuutoksen hillintään tai energiankulutuksen ja jätemäärän pienentämiseen? Entä onko yrityksellä käytössä jokin vastuullisuuteen liittyvä sertifikaatti tai tuoko yritys esiin jotain erityistä vastuullisuusteemaa, johon haluaa panostaa?

Matkailijan ensimmäinen askel onkin perehtyä yrityksen internet-sivuihin ja sosiaalisen median kanaviin, ja selvittää, miten yritys viestii vastuullisuuttaan – vai viestiikö ollenkaan.

2. Tarkasta vastuullisuusohjelma ja sen kriteerit

Matkailualan toimijoille on olemassa useita erilaisia vastuullisuuteen liittyviä ohjelmia, järjestelmiä ja sertifiointeja. Näiden osalta matkailijan on kuitenkin hyvä tehdä pientä taustaselvitystä, sillä eri ohjelmien, järjestelmien ja sertifikaattien välillä voi olla paljon eroa siinä, mitä vastuullisuuteen kuuluu ja erityisesti, miten vastuullisuutta todennetaan.

Esimerkiksi Barentsin alueelle tehdyn selvityksen (TEM 2017) mukaan jo pelkästään Suomessa matkailuyritysten käytössä olevia kestävää matkailua tukevia sertifikaatteja ovat mm. BIOSPHERE, ECEAT Suomi, Ekokompassi, EMAS, EU Ecolabel / EU Kukka, GEO golf, Green Globe, Green Key, Green Activities, HI Quality (HI-Q), ISO 14001, Joutsenmerkki, TourCert, WWF Green Office, Roope-satama. Lisäksi matkailualan yritys voi kertoa kuuluvansa esimerkiksi erilaisiin kestävän matkailun verkostoihin ja matkanjärjestäjäportaaleihin tai sitoutuneensa eri kansainvälisten organisaatioiden vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviin ohjelmiin.

3. Huomioi todelliset toimenpiteet ympäristön kannalta

Pelkkien viestinnässä käytettyjen lupausten sijaan on tärkeä myös tarkastaa, että yritys on todella siirtynyt sanoista tekoihin. Erityisesti ympäristövastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä voi mitata suhteellisen helposti ja vastuullisesti toimiva yritys on myös valmis kertomaan todellisia lukuja saavutustensa osalta. Huomiota hotelli- ja majoitusliiketoiminnan osalta voi kiinnittää esimerkiksi seuraaviin ympäristöteemoihin ja niiden tunnuslukuihin:

 • Jätteiden lajittelu, kierrätys ja jätemäärän vähentäminen
 • Energiankulutuksen vähentäminen
 • Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen
 • Ilmastonmuutoksen hillintä, hiilijalanjäljen laskeminen
 • Vedenkulutuksen vähentäminen
 • Ruokahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen
 • Luomu- ja kasvisruuan käytön lisääminen
 • Pyykkimäärän vähentäminen
 • Ympäristöystävällisten puhdistusaineiden käyttö

4. Suosi itselle tärkeitä vastuullisuusteemoja

Matkailualan yritys voi olla sitoutunut edistämään erilaisia tärkeäksi kokemiaan vastuullisuusteemoja, jotka usein liittyvät sosiaaliseen vastuullisuuteen. Siinä missä esimerkiksi Pohjois-Suomessa toimivan matkailualan yritykselle voi olla tärkeää panostaa saamelaisten paikallisväestöjen perinteiden vaalimiseen ja kunnioittamiseen, voi Helsingissä toimivan matkailualan yrityksen esiin nostamina tärkeinä teemoina olla vaikkapa tasa-arvon edistäminen. Lisäksi matkailualan toimija voi olla sitoutunut vastuullisuuden edistämiseen panostamalla taloudellisti oman toimintansa ulkopuolelle esimerkiksi erilaisin suorin lahjoituksin tai sponsoroimalla erilaisia kampanjoita ja ohjelmia.

Matkailija voikin suosia majapaikkaa valitessaan toimijaa, joka ensinnäkin toimii vastuullisesti toimipaikkansa ympäröivän yhteisön kannalta, mutta lisäksi panostaa toiminnassaan matkailijan omiin arvoihin sopiviin teemoihin.

5. Tue paikallisuutta

Kehitys- ja kehittyvissä maissa matkailija voi taloudellisesti tukea paikallisuutta suoraan valitsemalla paikallisen perheen omistaman majapaikan kansainvälisen ketjuhotellin sijaan. Sen sijaan teollisuusmaissa ja ns. rikkaimmissa maissa, kuten Pohjoismaissa, myös tasokas hotelli voi olla matkailijalle yksi kanava paikallisuuden tukemiseen. Tällöin matkailija voi välillisesti valinnallaan tukea hotellin edistämiä paikallisuuteen liittyviä teemoja. Näitä voi olla esimerkiksi lähiruokatuottajien suosiminen hotellin ravintolassa tai vaikka työelämän ulkopuolelle jääneiden huomioiminen rekrytointistrategiassa.

Vastuullinen hotelli – esimerkki

Tällä hetkellä majoitun itse #YearInClarion kampanjan tiimoilta 100 päivää Clarion Hotel Helsingissä, joka kuuluu Nordic Choice Hotels -ketjuun. Jo ennen kampanjaan mukaan hakemista minulle oli tärkeää tutustua hotellin toimintatapoihin ja selvittää hotellin vastuullisuusperiaatteet. Huomasinkin nopeasti, että Nordic Choice Hotels on vahvasti sitoutunut vastuullisuuden edistämiseen WeCare-yhteiskuntavastuuohjelmansa kautta, jossa vastuullisuutavoitteiden saavuttamista mitataan kolmen eri kohdan mukaisesti – People, Planet and Profit.

Esimerkiksi ympäristövastuun osalta hotelliketjun kaikki hotellit ovat ISO 14001 -sertifioituja ja tavoitteena on vuoteen 2021 mennessä mm.:

 • Jokainen hotelli tulee olemaan täysin vapaa tarpeettomista muovituotteista
 • Kaikissa hotelleissa, joissa se on mahdollista, tulee käyttää uusiutuvaa energiaa
 • Hotellien energiankulutus vähenee vuosikulutukseen 190 KWh/m2
 • Vaarallisten kemikaalien käytön vähentäminen ja puhdistusaineiden kulutuksen vähentäminen 12 grammaan vierasyötä kohden
 • Uuden tekniikan myötä vähentää vedenkulutus 180 litraan vierasyötä kohden
 • Vähentää kuljetusten lukumäärää ja ilmastokompensoida 100 % niistä kuljetuksista, joita yhä tarvitaan.
 • Kierrättää 99 % kaikista jätteistä.

Sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osalta Nordic Choice Hotels panostaa muun muassa seuraaviin teemoihin:

 • Sweet Dreams: Yhdessä UNICEFin kanssa hotelliketju auttaa lapsia, jotka ovat vaarassa tai jo joutuneet ihmiskaupan uhreiksi.
 • Ruokavallankumous: Hotellien aamiaisravintoloissa on pienennetty lautaskokoa ja sitä kautta saatu vähennettyä ruokahävikkiä, ja vierailijoita kannustetaan kasvis- ja kalavalintoihin lihan sijaan. Tarjolla on ekologisesti tuotettuja kananmunia ja reilun kaupan kahvia, eikä ruuissa käytetä palmuöljyä. Hotelliravintoiden käytössä on mm. WWF:n kalaopas ja eri ruuille suunnatut sertifikaatit. Lisäksi hotelliketju osallistuu mm. kestävää ruokatuotantoa tukevaan EAT-ohjelmaan.
 • Monimuotoisuus: Hotelliketju tukee monimuotoisuuden edistämistä mm. toimimalla Pride-kampanjan virallisena yhteistyökumppanina sekä luomalla rekrytointihaasteen työttömien tai työelämästä syrjäytyneiden työllistämiseksi.
 • Paikallinen yhteiskuntavastuu: Vuonna 2016 Nordic Choice Hotels lanseerasi sisäisen WeCare-rahaston, josta hotellit voivat hakea tukea paikallisiin projekteihin. Vuosien aikana useat hotellit ovat saaneet tukea rahastosta eri aktiviteetteihin ja projekteihin, jotka avustavat paikallista yhteiskuntaa. Näitä ovat olleet mm. mehiläis- ja kimalaishotellit, aktiviteetit vanhemmalle sukupolvelle, naisten turvakotitoiminta, yksinäinen joulukuusi -kampanja, Hope for Children sekä jätteiden keräys- ja siivouskampanjat.
 • Eettinen kauppa: Hotelliketju on kehittänyt eettisiä linjauksia toimittajille ja niiden toimitusketjuille. Nämä kattavat perusihmisoikeudet, vaatimukset hyvistä työolosuhteista sekä ympäristövaatimukset, jotka ovat kansainvälisesti tunnustettuja YK:n ja ILO:n yleissopimuksia.

Lisää Nordic Choice Hotelsin vastuullisuustyöstä ja mitatuista tunnusluvuista voi lukea esimerkiksi täältä.

Koronapandemian osalta Clarion-hotelleihin on laadittu SAFE STAY -ohje hotellien hygienia- ja turvallisuustoimenpiteistä, jotta hotellivieraan turvallisuus varmistetaan. Suomen Clarion -hotellit noudattavat viranomaisten antamia virallisia ohjeistuksia sekä suosituksia Covid-19-tartunnan torjunnassa. Hotellivieraille tämä näkyy mm. seuraavina toimenpiteinä:

 • Työntekijät pitää hyvää huolta käsihygieniasta pesemällä käsiä usein ja käyttämällä käsien desinfiointiainetta.
 • Käsien desinfiointiainetta on saatavilla kaikissa yleisissä tiloissa hotellivieraille.
 • Yleiset tilat sekä kosketuspinnat puhdistetaan säännöllisesti (mm. vastaanotossa, hisseissä, wc-tiloissa, portaikoissa sekä muissa yleisissä tiloissa).
 • Hotellihuoneissa tehdään perusteellinen puhdistus ja erityistä huomiota kiinnitetään usein koskettuihin pintoihin, kuten ovenkahvoihin, merkkivaloihin, pesualtaisiin, hiustenkuivaajiin ja kaukosäätimiin.
 • Myös kokoustiloissa, ravintolassa, baarissa sekä aamiaistilassa pinnat puhdistetaan huolellisesti ja säännöllisesti (mm. pöydät, tuolit ja ruokalistat jokaisen käytön jälkeen).
 • Aamiaisen osalta noudatetaan viranomaisten antamia virallisia ohjeistuksia (noutopyödät ovat tällä hetkellä sallittuja).
 • Vieraille taataan riittävät turvavälit (esim. vieraat istuvat riittävän turvavälin päässä toisistaan) ja vältetään jonojen syntymistä sekä ravintolan sisä- että ulkopuolelle.
 • 25.8.2020 alkaen henkilökunta käyttää toistaiseksi kasvosuojainta kaikissa suorissa asiakaskontaktitilanteissa.
 • Tartunnan ehkäisemistoimenpiteistä kerrotaan sekä suullisesti että julisteiden ja ilmoitusten avulla.
 • Henkilökunta voi tulla töihin vain terveenä ja myös vieraita ohjeistetaan tulemaan hotellivieraaksi ainoastaan täysin terveenä.
 • Jos syntyy tilanne, jossa vieraan tai työntekijän epäillään saaneen Covid-19-tartunnan, noudatamme terveysviranomaisten antamia virallisia ohjeita.

#YearInClarion majoitukseni osalta seuraava askeleeni on tarkastella tarkemmin millainen hiilijalanjälki tästä 100 päivän majoituksestani muodostuukaan sekä löytää erilaisia keinoja sen pienentämiseksi. Tulen kertomaan tästä myöhemmin lisää erillisessä postauksessa.

About Author

Seikkailumatkailija ja palkittu matkailuvaikuttaja. Tavoitteena olla Suomen ensimmäinen kaikissa maailman maissa käynyt nainen. Käytynä 186/197 maata ja kaikki maanosat.

No Comments

  Leave a Reply